INVESTIGATION OF THE STRESS-STRAIN STATE OF FASTENERS OF THE FLANGED CONNECTIONS IN HYDRAULIC TURBINES

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2017.01.036
Journal Journal of Mechanical Engineering – Problemy Mashynobuduvannia
Publisher A. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems
National Academy of Science of Ukraine
ISSN 0131-2928 (Print), 2411-0779 (Online)
Issue Vol. 20, no. 1, 2017 (March)
Pages 36-44
Cited by J. of Mech. Eng., 2017, vol. 20, no. 1, pp. 36-44

 

Authors

V. I. Gnitko, A. Podgorny Institute of Mechanical Engineering Problems of NASU (2/10, Pozharsky St., Kharkiv, 61046, Ukraine), e-mail: gnit@ipmach.kharkov.ua

O. F. Polishchuk, A. Podgorny Institute of Mechanical Engineering Problems of NASU (2/10, Pozharsky St., Kharkiv, 61046, Ukraine)

A. Yu. Cherkasskiy, Public Joint-Stock Company Turboatom (199, Moskovsky Ave., Kharkiv, 61037, Ukraine)

N. A. Ilicheva, Public Joint-Stock Company Turboatom (199, Moskovsky Ave., Kharkiv, 61037, Ukraine),
e-mail: nad_tomil@ukr.net

S. V. Artemova, Public Joint-Stock Company Turboatom (199, Moskovsky Ave., Kharkiv, 61037, Ukraine)

Ye. S. Kononenko, Public Joint-Stock Company Ukrnaftokhimproect (5-b, Kudryavskiy uzviz, Kyiv, 04053, Ukraine),
e-mail: yehorkononenko@gmail.com

 

Abstract

A technique for the numerical analysis of the stress-strain state of the main load-carrying fastener of the hydro-turbine equipment with a rotary-blade rotor under static and dynamic loading is developed. The simulation of the flange connection is reduced to the formulation of the contact problem of the interaction of bolts with flanges. The numerical studies of the static and dynamic stress-strain state of the PL40-B-700 hydraulic turbine load-carrying bolted connections is performed: turbine shaft to rotor; turbine shaft to generator shaft; blade to rotor. Tests for cyclic fatigue of cylindrical samples of the 25H1MF steel were carried out.

 

Keywords: flange joint, preliminary tightening, static and dynamic loading, finite element method

 

References

  1. (2013). STO RusGidro 02.03.107-2013. Nerazrushayushchij kontrol krepezhnyh ehlementov otvetstvennyh uzlov gidroagregatov. Metodicheskie ukazaniya, Moscow, 53 p. https://doi.org/10.4236/oju.2013.32010
  2. (2001). GOST 20700-75 (ST SEHV 1066-78). Bolty, shpil’ki, gajki i shajby dlya flancevyh i ankernyh soedinenij, probki i xomuty s temperaturoj sredy ot 0 do 650 0C. Tekhnicheskie usloviya. Moscow: IPK Izdatel’stvo standartov, 23 p.
  3. Birger, A., Shorr, V. F., & Iosilevich, G. B. (1979). Raschet na prochnost’ detalej mashin. Spravochnik. Moscow: Mashinostroenie, 702 p.
  4. Birger, A. & Iosilevich, G. B. (1973). Rez’bovye soedineniya. Moscow: Mashinostroenie, 256 p.
  5. Kovalev, N. N. (1961). Konstrukcii i voprosy proektirovaniya. Moscow, Leningrad: Gos. nauch.-tekhn. izd-vo mashinostroitelnoj literatury, 615 p.
  6. Iosilevich, G. B., Stroganov, G. V., & Sharlovskiy, Yu. V. (1985). Zatyazhka i stoporenie rez’bovyh soedinenij: Spravochnik. Moscow: Mashinostroenie, 224 p.
  7. (1980). GOST 25.502-79. Raschety i ispytaniya na prochnost’ v mashinostroenii. Metody mekhanicheskih ispytanij metallov. Metody ispytanij na ustalost. Moscow: Izdatel’stvo standartov, 32 p.
  8. Shkolnik, L. M. (1978). Metodika ustalostnyh ispytanij: Spravochnik. Moscow: Metallurgiya, 304 p.

 

Received 10 February 2017

Published 30 March 2017