ANALYSIS OF THE ELECTROMAGNETIC VORTEX-CURRENT SENSOR FOR A FLAW DETECTOR WITH A W-SHAPED CORE

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2017.04.053
Journal Journal of Mechanical Engineering – Problemy Mashynobuduvannia
Publisher A. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems
National Academy of Science of Ukraine
ISSN 0131-2928 (Print), 2411-0779 (Online)
Issue Vol. 20, no. 4, 2017 (December)
Pages 53-57
Cited by J. of Mech. Eng., 2017, vol. 20, no. 4, pp. 53-57

 

Authors

K. B. Myagkokhleb, A. Podgorny Institute of Mechanical Engineering Problems of NASU (2/10, Pozharsky St., Kharkiv, 61046, Ukraine), e-mail: mkb@ipmach.kharkov.ua

O. F. Polishchuk, A. Podgorny Institute of Mechanical Engineering Problems of NASU (2/10, Pozharsky St., Kharkiv, 61046, Ukraine), e-mail: polishchuk@ipmach.kharkov.ua, ORCID: 0000-0003-1266-9847

 

Abstract

The results of the study of the electromagnetic vortex-current sensor for a flaw detector with a W-shaped core are presented. The processes occurring in the core and the material under control are revealed. The variants without cracks in the controlled material, with a crack, and with several cracks are considered. Formulas for determining sensor parameters are derived.

 

Keywords: defect, vortex current, flaw detector sensor

 

References

  1. Bozhko, A. Ye. & Polishhuk, O. F. (2007). Jelementy prikladnoj teorii jelektromagnitnyh defektoskopov [Elements of the applied theory of electromagnetic flaw detectors]. Dop. NAN Ukrainy – Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, no. 11, pp. 34–41 (in Russian).
  2. Konnov, A. V. (2013). Analiz i interpretaciya signalov pri nerazrushayushem kontrole stalnyh gazoprovodov elektromagnitnym skanerom-defektoskopom ASD «Vikhr» [Analysis and interpretation of signals for non- failure control of steel gas pipelines with an electromagnetic scanner-flaw detector ASD “Vikhr”]. Neftega- zovoe delo: elektronnyj nauchnyj zhurnal, no. 5, pp. 385–401 (in Russian).
  3. Bakunov, A. S., Yefimov, A. G., & Shubochkin, A. E. (2009). Novye prakticheskie dostizheniya v oblasti vihretokovoj defektoskopii. Tezisy dokladov 8-j mezhdunarodnoj konferencii Nerazrushayushij kontrol i tehnicheskaya diagnostika v promyshlennosti, p. 48 (in Russian).
  4. Klyuev, V. (eds.) (2003). Nerazrushayushij control. Spravochnik. v 7 t. T. 2 [Non-failure control]. Moscow: Mashinostroenie, 688 p. (in Russian).
  5. Uchanin, V. N. (2010). Vihretokovye nakladnye preobrazovateli: rasshirennaya klassifikaciya, sravnitelnyj analiz i harakternye primery realizacii [Eddy Current Converters: Extended Classification, Comparative Analysis and Typical Implementation Examples]. Tehnicheskaya diagnostika i nerazrushayushij controlTechnical diagnostics and non-failure control, no. 4, pp. 24–30 (in Russian).
  6. Uchanin, V. M. (2008) Rozshyrennia mozhlyvostei vykhrostrumovykh defektoskopiv avtoheneratornoho typu [Expansion of possibilities of eddy-current flaw detectors of autogenerator type]. Metody ta prylady kon- troliu yakosti – Methods and instruments of quality control, no. 21, pp. 30–35 (in Ukrainian).
  7. Bakunov, A. S. & Yefimov, A. G. (2009). Vihretokovyj nerazrushayushij kontrol v defektoskopii metalloizdelij [Eddy current non-failure control in flaw detection of metal products]. Diagnostika – Control. Diagnostics, no. 4, pp. 21–22 (in Russian).
  8. Shlein, D. V., Muzhickij, V. F., Karabchevskij, V. A., & Kortman, E. Yu. (2007). Vihretokovye defektoskopy novogo pokoleniya [Eddy current flaw detectors of new generation]. V mire nerazrushayushego kontrolya – In the world of non-failure control, no. 2, pp. 20–24 (in Russian).
  9. Bozhko, A. Ye., Belykh, V. I., & Myagkokhleb, K. B. (2006). Sravnitelnyj analiz P i W-obraznyh magnitoprovo- dov elektromagnitnyh vibrovozbuditelej [Comparative analysis of P and W-type magnetic cores of electro-magnetic exciters of vibration]. Kompressornoe i energeticheskoe mashinostroenie, no. 4(6), pp. 91–93 (in Russian).

 

Received 27 October 2017

Published 30 December 2017