Rational Design of Vehicle Braking Systems with Reduced Wear of Friction Lining

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2020.03.046
Journal Journal of Mechanical Engineering – Problemy Mashynobuduvannia
Publisher A. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems
National Academy of Science of Ukraine
ISSN 0131-2928 (Print), 2411-0779 (Online)
Issue Vol. 23, no. 3, 2020 (September)
Pages 46-55
Cited by J. of Mech. Eng., 2020, vol. 23, no. 3, pp. 46-55

 

Author

Evren S. Velizade, Azerbaijan Technical University (25, G. Javid Ave., Baku, Azerbaijan, AZ1073), e-mail: evve2525@gmail.com, ORCID: 0000-0001-6275-7090

 

Abstract

The wear of the friction lining and break drum of a vehicle is uneven. It is, therefore, advisable to reduce wear where it matters most. Knowing the optimal microgeometry of the friction pair surface, this problem can be solved by design-technological methods at the design and manufacturing stages. This paper theoretically solves the problem of finding the friction surface microgeometry, which ensures the uniform wear of a friction lining. A model of a rough friction surface is adopted. To solve the optimization problem posed, the wear-contact problem of the indentation of the friction lining into the brake drum surface is first considered. Temperature functions, contact pressure, stresses, and displacements both in the friction lining and in the brake drum are sought in the form of expansions in a small parameter. For simplicity, the terms containing small parameter degrees that are higher than one are discarded. Each approximation satisfies the system of differential equations of plane thermoelasticity. The solution to the boundary-value problem of the theory of thermal conductivity in each approximation is found by the method of separation of variables. In each approximation, the thermoelastic displacement potential and the power series method are used to solve the thermoelasticity problem. Using the least-squares method, a closed system of algebraic equations is constructed, which allows one to obtain a solution to the problem of optimal design of the drum-lining friction pair, depending on the geometric and mechanical characteristics of both the brake drum and the friction lining. The found microgeometry of the friction surface provides an increase in the wear resistance of the friction lining.

 

Keywords: friction pair, friction lining, drum, even wear, roughness, optimal microgeometry of the friction surface.

 

Full text: Download in PDF

 

References

 1. Balakin, V. A., Sergiyenko, V. P., & Lysenok, Yu. V. (2004). Optimizatsiya konstruktsiy ventiliruyemykh tormozov avtomobiley [Design optimization for ventilated car brake]. Treniye i iznos Journal of Friction and Wear, vol. 25, iss. 5, pp. 474–584 (in Russian).
 2. Balakin, V. A., Sergiyenko, V. P., Chaus, V. P., & Ivanov, A. A. (2005). Vliyaniye iznosa na teplovoy rezhim raboty tormoza [Effect of wear on thermal regime of a brake]. Treniye i iznos Journal of Friction and Wear, vol. 26, iss. 6, pp. 571–574 (in Russian).
 3. Gao, C. H., Huang, J. M., Lin, X. Z., & Tang, X. S. (2007). Stress analysis of thermal fatigue fracture of brake disks based on thermomechanical coupling. Journal of Tribology, vol. 129, iss. 3, pp. 536–543. https://doi.org/10.1115/1.2736437.
 4. Hwang, P., Wu, X., & Jeon, Y. B. (2009). Thermal–mechanical coupled simulation of a solid brake disc in repeated braking cycles. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, vol. 223, iss. 7, pp. 1041–1048. https://doi.org/10.1243/13506501JET587.
 5. Valetov, V. A. & Ivanov, A. Yu. (2010). Mikrogeometriya poverkhnostey detaley i ikh funktsionalnyye svoystva [Microgeometry and functional characteristics of machine parts surfaces]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Priborostroyeniye – Journal of Instrument Engineering, vol. 53, iss. 8, pp. 7–11 (in Russian).
 6. Baranovskiy, D. M. (2010). Pidvyshchennia dovhovichnosti dyzeliv iz zastosuvanniam optymalnoi mikroheometrii trybosystemy «hilza-kiltse» [Rise of longevity of diesels with application of optimum microgeometry of “shell-ring” tribosystems]. Avtomobilnyi transport – Automobile Transport, iss. 26, pp. 81–84 (in Ukrainian).
 7. Andreyev, Yu. S. & Medunetskiy, V. V. (2012). Issledovaniye izmeneniya mikrorelyefa poverkhnostey v protsesse ikh treniya skolzheniya [Study of surface micro-relief change under sliding friction]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Priborostroeniye – Journal of Instrument Engineering, vol. 55, iss. 9, pp. 30–34 (in Russian).
 8. Sergienko, V. P., Tseluev, M. Yu., Kolesnikov, V. I., Sychev, A. P., Savonchik, V. A., & Yanuchkovskii, V. I. (2013). Studying thermal state of friction pairs of multidisc brake. Journal of Friction and Wear, vol. 34, pp. 421–428. https://doi.org/10.3103/S106836661306010X.
 9. Rashid, A. & Strömberg, N. (2013). Sequential simulation of thermal stresses in disc brakes for repeated braking. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, vol. 227, iss. 8, pp. 919–929. https://doi.org/10.1177/1350650113481701.
 10. Collignon, M., Cristol, A.-L., Dufrénoy, P., Desplanques, Y., & Balloy, D. (2013). Failure of truck brake discs: A coupled numerical-experimental approach to identifying critical thermomechanical loadings. Tribology International, vol. 59. pp. 114–120. https://doi.org/10.1016/j.triboint.2012.01.001.
 11. Bezazychnyy, V. F., Sutyagin, A. N. (2014). K voprosu raschetnogo opredeleniya intensivnosti iznashivaniya kon-taktiruyemykh poverkhnostey s uchetom uprochneniya poverkhnostnogo sloya detaley [The problem of calculation of the wear rate of the contacted surfaces, taking into account hardening of the surface layer of parts]. Uprochnyayushchiye tekhnologii i pokrytiya – Strengthening technologies and coatings, no. 1, pp. 3–6 (in Russian).
 12. Volchenko, A. I., Kindrachuk, M. V., Bekish, I. O., Malyk, V. Ya., & Snurnikov, V. I. (2015). Termicheskiye napryazheniya v obodakh tormoznykh barabanov avtotransportnykh sredstv [Thermal stresses of the rims of brake drums in vehicles]. Problemy treniya i iznashivaniya – Problems of Friction and Wear, no. 4 (69), pp. 28–37 (in Russian). https://doi.org/10.18372/0370-2197.4(69).9992.
 13. Valetov, V. A. (2015). Problemy optimizatsii mikrogeometrii poverkhnostey detaley dlya obespecheniya ikh konkretnykh funktsionalnykh svoystv [Problems of optimization of workpiece surface microgeometry to ensure specific functional properties]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Priborostroenie – Journal of Instrument Engineering, vol. 58, iss. 4, pp. 250–267 (in Russian). https://doi.org/10.17586/0021-3454-2015-58-4-250-267.
 14. Ostapchuk, A. K., Mikhalishchev, A. G., & Kuznetsova, E. M. (2015). Tekhnologicheskoye obespecheniye parametrov sherokhovatosti poverkhnosti kataniya kolesnoy pary posle mekhanicheskoy obrabotki [Technological support of the roughness parameters of the rolling surface of the pair of wheels after machining]. Transport. Transportnyye sooruzheniya. Ekologiya – Transport. Transport facilities. Ecology, no. 2, pp. 73–86 (in Russian).
 15. Yevtushenko, A. A., Grzes, P., & Adamowicz, A. (2015). Numerical analysis of thermal stresses in disk brakes and clutches (a review). Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, vol. 67, iss. 2, pp. 170–188. https://doi.org/10.1080/10407782.2014.923221.
 16. Yevtushenko, A., Kuciej, M., Och, E., & Yevtushenko, O. (2016). Effect of the thermal sensitivity in modeling of the frictional heating during braking. Advances in Mechanical Engineering, vol. 8, iss. 12, pp. 10. https://doi.org/10.1177/1687814016681744.
 17. Belhocine, A., Abu Bakar, A., & Bouchetara, M. (2016). Thermal and structural analysis of disc brake assembly during single stop braking event. Australian Journal of Mechanical Engineering, vol. 14, iss, 1, pp. 26–38. https://doi.org/10.1080/14484846.2015.1093213.
 18. Polyakov, P. A., Fedotov Ye. S., & Polyakova, Ye. A. (2017). Metod proyektirovaniya sovremennykh tormoznykh mekhanizmov s servousileniyem [Design method of modern servo-assisted brake mechanisms]. Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta – Proceedings of Irkutsk State Technical University, vol. 21, no. 7, pp. 39–50 (in Russian). https://doi.org/10.21285/1814-3520-2017-7-39-50.
 19. Le Gigan, G. (2017). Improvement in the brake disc design for heavy vehicles by parametric evaluation. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, vol. 231, iss. 14, pp. 1989–2004. https://doi.org/10.1177/0954407016688421.
 20. Djafri, M., Bouchetara, M., Busch, C., Khatir, S., Khatir, T., Weber, S., Shbaita, K., & Abdel Wahab, M. (2018). Influence of thermal fatigue on the wear behavior of brake discs sliding against organic and semimetallic friction materials. Tribology Transactions, vol. 61, iss. 5, pp. 861–868. https://doi.org/10.1080/10402004.2018.1437491.
 21. Yevtushenko, A., Kuciej, M., & Och, E. (2018). Modeling of the temperature regime and stress state in the thermal sensitive pad-disk brake system. Advances in Mechanical Engineering, vol. 10, iss. 6, pp. 12. https://doi.org/10.1177/1687814018781285.
 22. Yevtushenko, A., Kuciej, M., & Topczewska, K. (2018). Analytical model to investigate distributions of the thermal stresses in the pad and disk for different temporal profiles of friction power. Advances in Mechanical Engineering, vol. 10, iss. 10, pp. 10. https://doi.org/10.1177/1687814018806670.
 23. Bilgic Istoc, S. & Winner, H. (2019). Heat cracks in brake discs for heavy-duty vehicles: Influences, interactions and prediction potential. Proceedings of XXXVIII. International μ-Symposium 2019 Bremsen-Fachtagung, October 25th 2019. Berlin – Heidelberg: Springer Vieweg, pp. 55–69. https://doi.org/10.1007/978-3-662-59825-2_7.
 24. Afzal, A. & Abdul Mujeebu, M. (2019). Thermo-mechanical and structural performances of automobile disc brakes: A review of numerical and experimental studies. Archives of Computational Methods in Engineering, vol. 26, pp. 1489–1513. https://doi.org/10.1007/s11831-018-9279-y.
 25. Modanloo, A. & Talaee, M. R. (2020). Analytical thermal analysis of advanced disk brake in high speed vehicles. Mechanics of Advanced Materials and Structures, vol. 27, iss. 3, pp. 209–217. https://doi.org/10.1080/15376494.2018.1472340.
 26. Subel, J. & Kienhöfer, F. W. (2020). Thermal comparison of heavy vehicle wheel assemblies under alpine braking. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, vol. 234, iss. 1, pp. 28–38. https://doi.org/10.1177/0954407019844359.
 27. Mirsalimov, V. M. (2005). Optimalnoye proyektirovaniye uzla treniya [Optimal design of friction unit]. Izvestiya TulGU, seriya: Matematika, Mekhanika, Informatika Bulletin of the Tula State University. Series: Mathematics, Mechanics, Informatics, iss. 2, pp. 161–172 (in Russian).
 28. Mirsalimov, V. M. (2008). An inverse wear contact problem for a friction couple. Journal of Machinery Manufacture and Reliability, vol. 37, pp. 53–59. https://doi.org/10.1007/s12001-008-1011-2.
 29. Mirsalimov, V. M. & Aknundova, P. E. (2015). Minimization of contact pressure for hub–shaft friction pair. Journal of Friction and Wear, vol. 36, pp. 404–408. https://doi.org/10.3103/S1068366615050116.
 30. Mirsalimov, V. M. & Aknundova, P. E. (2016). Minimization of abrasive wear for the internal surface of the hub of a friction pair. Journal of Friction and Wear, vol. 37, pp. 424–429. https://doi.org/10.3103/S1068366616050135.
 31. Mirsalimov, V. M. & Akhundova, P. E. (2017). Optimal design of a frictional pair of a hub–plunger. Journal of Friction and Wear, vol. 38, pp. 384–389. https://doi.org/10.3103/S1068366617050075.
 32. Mirsalimov, V. M. & Aknundova, P. E. (2018). Inverse problems of damage mechanics for a hub of a friction pair. International Journal of Damage Mechanics, vol. 27, iss. 1, pp. 82–96. https://doi.org/10.1177/1056789516662698.
 33. Mirsalimov, V. M. & Aknundova, P. E. (2018). Minimization of the thermal state of the hub of a frictional pair using the criterion of uniform temperature distribution on a friction surface. Journal of Friction and Wear, vol. 39, pp. 405–411. https://doi.org/10.3103/S1068366618050112.
 34. Mirsalimov, V. M. & Aknundova, P. E. (2018). Minimization of the thermal state of the hub of a friction pair. Engineering Optimization, vol. 50, pp. 651–670. https://doi.org/10.1080/0305215X.2017.1328062.
 35. Mirsalimov, V. M. & Aknundova, P. E. (2018). Minimization of stress state of a hub of friction pair. Advances in Mathematical Physics, vol. 2018, Article ID 8242614, 10 p. https://doi.org/10.1155/2018/8242614.
 36. Mirsalimov, V. M. & Aknundova, P. E. (2018). Inverse wear contact problem of the friction unit. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, vol. 232, iss. 22, pp. 4216–4226. https://doi.org/10.1177/0954406217749267.
 37. Mirsalimov, V. M. & Akhundova, P. E. (2019). The optimal design of a friction unit with uniform contact pressure. Journal of Friction and Wear, vol. 40, pp. 562–568. https://doi.org/10.3103/S1068366619060187.
 38. Mirsalimov, V. M. & Aknundova, P. E. (2019). Inverse problem of contact fracture mechanics for a hub of friction pair taking into account thermal stresses. Mathematics and Mechanics of Solids, vol. 24, iss. 6, pp. 1763–1781. https://doi.org/10.1177/1081286518805525.
 39. Mirsalimov, V. M. & Aknundova, P. E. (2020). Optimum problem on wear decrease for a hub of friction pair. Mechanics of Advanced Materials and Structures, vol. 27, iss. 5, pp. 353–363. https://doi.org/10.1080/15376494.2018.1472827.
 40. Mirsalimov, V. M., Hasanov, Sh. G., & Heidarov, Sh. G. (2018). Iznosokontaktnaya zadacha o vdavlivanii kolodki s friktsionnoy nakladkoy v poverkhnost barabana [Wear-contact problem of pressing brake shoe with friction lining into drum surface]. Proceedings of XII International scientific conference “Tribology for Mechanical Engineering” dedicated to the 80th anniversary of IMASH RAS (Moscow, November 19–21 2018). Moscow – Izhevsk: Institute of Computer Research, pp. 341–344 (in Russian).
 41. Goryacheva, I. G. & Dobychin, M. N. (1988). Kontaktnyye zadachi v tribologii [Contact problems in tribology]. Moscow: Mashinostroyeniye, 256 p. (in Russian).
 42. Goryacheva, I. G. (2001). Mekhanika friktsionnogo vzaimodeystviya [Mechanics of frictional interaction]. Moscow: Nauka, 478 p. (in Russian).
 43. Muskhelishvili, N. I. (1977). Some basic problems of mathematical theory of elasticity. Dordrecht: Springer, 732 p. https://doi.org/10.1007/978-94-017-3034-1.

 

Received 26 May 2020

Published 30 September 2020