The Impact of Changes in the Conditions of Fastening of Steel Supporting Structures of Nuclear Power Plants Equipment and Piping on Their Seismic Resistance

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2022.04.014
Journal Journal of Mechanical Engineering – Problemy Mashynobuduvannia
Publisher A. Pidhornyi Institute for Mechanical Engineering Problems
National Academy of Science of Ukraine
ISSN  2709-2984 (Print), 2709-2992 (Online)
Issue Vol. 25, no. 4, 2022 (December)
Pages 14-24
Cited by J. of Mech. Eng., 2022, vol. 25, no. 4, pp. 14-24

 

Author

Oleksandr P. Shugaylo, State enterprise “State Scientific and Technical Center for Nuclear and Radiation Safety” (35–37, V. Stusa str., Kyiv, 03142, Ukraine), e-mail: op_shugaylo@sstc.ua, ORCID: 0000-0003-1044-0299

 

Abstract

The seismic resistance of nuclear power plants equipment and piping is determined, inter alia, by the seismic resistance of their steel supporting structures. The linear-spectral method, which involves using the results of the modal analysis of the structure under consideration, is widely used to assess the seismic resistance of these supporting structures. During the modal analysis, the structure’s dynamic characteristics are researched (in particular, the modes and values of natural oscillation frequencies). The dynamic characteristics of steel supporting structures affect the number of seismic loads that will be transmitted to them during an earthquake. The value of dynamic characteristics, among other issues, is influenced by the conditions of the steel supporting structures fastening. Therefore, it is relevant to research the impact of changes in the conditions of fastening of steel supporting structures of nuclear power plant equipment and piping on their seismic resistance. The paper gives the results of the research of dynamic characteristics, as well as the stress-strain state of steel supporting structures of nuclear power plant equipment and piping during changes in the conditions of their fastening

 

Keywords: steel structures, finite element model, seismic load, dynamic characteristics, form of oscillations, frequency of natural oscillations, strength.

 

Full text: Download in PDF

 

References

 1. Ryzhov, D. (ed.), Shugaylo, O-r, Sakhno, O. Pavliv, Ye., Buriak, R., Shuhailo, O-ii, Ponochovnyi, O., Mustafin, M., Zelenyi, O., & Pidhaietskyi, T. (2022). Otsinka seismichnoi bezpeky enerhoblokiv atomnykh stantsii [Assessment of seismic safety of nuclear power units]. Kyiv: SSTC NRS, 144 p. (in Ukrainian).
 2. Shugaylo, O-r, Ryzhov, D., Sakhno, O., Pavliv, Ye., & Khamrovska, L. (2020). Shchodo vymoh do spoluchen navantazhen pid chas otsinky seismostiikosti konstruktsii, system ta elementiv nepriamymy metodamy [Regarding requirements to load combinations in case of evaluation of SSC seismic resistance by indirect methods]. Yaderna ta radiatsiina bezpekaNuclear and Radiation Safety, no. 1 (85), pp. 56–61 (in Ukrainian). https://doi.org/10.32918/nrs.2020.1(85).06.
 3. Shugaylo, O-r & Ryzhov, D. (2021). Zahalni pryntsypy otsinky seismichnoi mitsnosti stalevykh opornykh konstruktsii obladnannia i truboprovodiv atomnykh stantsii vidpovidno do normatyvnykh vymoh [General Principles of Seismic Resistance Assessment for Steel Support Structures of NPP Equipment and Piping According to Regulatory Requirements]. Yaderna ta radiatsiina bezpekaNuclear and Radiation Safety, no. 4 (92), pp. 4–11 (in Ukrainian). https://doi.org/10.32918/nrs.2021.4(92).01.
 4. Shugaylo, O-r & Bilyk, S. (2022). Research of the stress-strain state for steel support structures of nuclear power plant components under seismic loads. Nuclear and Radiation Safety, no. 3 (95), pp. 15–26. https://doi.org/10.32918/nrs.2022.3(95).02.
 5. Birbrayer, A. N. (1998). Raschet konstruktsiy na seysmostoykost [Calculation of structures for seismic resistance]. St. Petersburg: Nauka, 255 p. (in Russian).
 6. Nemchinov, Yu. I. (2008). Seysmostoykost zdaniy i sooruzheniy [Seismic resistance of buildings and structures]. Kyiv: PE Gudymenko S.V., 480 p. (in Russian).
 7. Nemchinov, Yu. I. (ed.), Maryenkov, N. G., Khavkin, A. K., & Babik, K. N. (2012). Proyektirovaniye zdaniy s zadannym urovnem obespecheniya seysmostoykosti [Design of buildings with a given level of seismic resistance]. Kyiv: LLC “Ukrainian Center for Printing and Advertising”, 384 p. (in Russian).
 8. Gordeyev, V. N., Lantukh-Lyashchenko, A. I., Makhinko, A. V., Pashinskiy, V. A., Perelmuter, A. V., & Pichugin, S. F. (2006). Nagruzki i vozdeystviya na zdaniya i sooruzheniya [Loads and impacts on buildings and structures]: by Perelmuter, A. V. (ed.). Moscow: Association of Construction Universities Publ., 482 p. (in Russian).
 9. Kaliberda, I. V. (2002). Otsenka parametrov vneshnikh vozdeystviy prirodnogo i tekhnogennogo proiskhozhdeniya [Estimation of parameters of external influences of natural and technogenic origin]. Moscow: Logos, 544 p. (in Russian).
 10. (2013). MT-T.0.03.326-13. Metodika raschetnogo analiza seysmostoykosti elementov deystvuyushchikh AES v ramkakh metoda granichnoy seysmostoykosti [MT-T.0.03.326-13. Methodology for computational analysis of seismic resistance of operating NPP elements within the framework of the boundary seismic margin assessment method]. Kyiv: SE NNEGC Energoatom, 51 p. (in Russian).
 11. (2022). ANSYS Mechanical. Theory reference. ANSYS, Inc. Release 2022 R1, 938 p.
 12. Nilov, O. O., Permiakov, V. O., Shymanovskyi, O. V., Bilyk, S. I., Lavrinenko, L. I., Bielov, I. D., & Volodymyrskyi, V. O. (2010). Metalevi konstruktsii [Metal constructions]. Kyiv: Stal, 869 p. (in Ukrainian).
 13. (2014). DBN V 2.6-198:2014. Stalevi konstruktsii. Normy proektuvannia [DBN V 2.6-198:2014. Steel structures. Design standards]: State building standards of Ukraine. Kyiv: Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine, 199 p. (in Ukrainian).
 14. Shugaylo O-r & Bilyk, S. (2022). Vplyv zminy tekhnolohichnykh umov ekspluatatsii stalevykh opornykh konstruktsii obladnannia ta truboprovodiv enerhoblokiv atomnykh stantsii na yikh seismichnu mitsnist [Impact of changes in process conditions for operation of steel support structures of nuclear power plant equipment and piping on their seismic resistance]. Yaderna ta radiatsiina bezpekaNuclear and Radiation Safety, no. 1 (93), pp. 62–70 (in Ukrainian). https://doi.org/10.32918/nrs.2021.1(93).07.
 15. Bausk, Ye. A. & Bausk, A. Ye. (2014). Obespecheniye seysmostoykosti elementov, sistem i sooruzheniy, vazhnykh dlya bezopasnosti. Analiz dinamicheskogo vzaimodeystviya grunt-konstruktsiya energoblokov nos. 1, 2 OP «Zaporozhskaya AES». 75.120-00.01.01-10-14-PR [Ensuring the seismic resistance of elements, systems and structures important to safety. Analysis of the dynamic interaction between soil and structure of power units nos. 1, 2 of the Zaporozhye NPP. 75.120-00.01.01-10-14-PR]: Technical report. Dnepropetrovsk: Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, 332 p. (in Russian).
 16. Bausk, Ye. A. & Pereyaslovets, S. A. (2016). Obespecheniye seysmostoykosti elementov, sistem i sooruzheniy, vazhnykh dlya bezopasnosti. Raschet seysmicheskikh parametrov (poetazhnykh akselerogramm i spektrov otveta) i otsenka seysmostoykosti zdaniy i sooruzheniy, soderzhashchikh oborudovaniye SVB energoblokov nos. 3, 4 Zaporozhskoy AES. Analiz dinamicheskogo vzaimodeystviya grunt-konstruktsiya. 75.107-00.01.01-06-15-PR [Ensuring the seismic resistance of elements, systems and structures important to safety. Calculation of seismic parameters (floor-by-floor accelerograms and response spectra) and assessment of the seismic resistance of buildings and structures containing the SSS equipment of power units nos. 3, 4 of Zaporozhye NPP. Analysis of dynamic soil-structure interaction. 75.107-00.01.01-06-15-PR]: Technical report. Dnepropetrovsk: Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, 216 p. (in Russian).
 17. Bausk, Ye. A. & Pereyaslovets, S. A. (2017). Obespecheniye seysmostoykosti elementov, sistem i sooruzheniy, vazhnykh dlya bezopasnosti. Raschet seysmicheskikh parametrov (poetazhnykh akselerogramm i spektrov otveta) i otsenka seysmostoykosti zdaniy i sooruzheniy, soderzhashchikh oborudovaniye SVB energoblokov nos. 5, 6 Zaporozhskoy AES. Analiz dinamicheskogo vzaimodeystviya grunt-konstruktsiya. 75.111-00.01.01-09-17-PR [Ensuring the seismic resistance of elements, systems and structures important to safety. Calculation of seismic parameters (floor-by-floor accelerograms and response spectra) and assessment of seismic resistance of buildings and structures containing SSS equipment of power units No. 5, 6 of Zaporozhye NPP. Analysis of dynamic soil-structure interaction. 75.111-00.01.01-09-17-PR]: Technical report. Dnepropetrovsk: Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, 207 p. (in Russian).
 18. Sedin, V. L., Bausk, Ye. A., & Bausk, A. Ye. (2011). Polucheniye raschetnykh obosnovaniy poetazhnykh spektrov otveta i maksimalnykh uskoreniy ot seysmicheskikh vozdeystviy dlya otmetok ustanovlennogo oborudovaniya pervoy ocheredi, kotoroye podlezhit kvalifikatsii. 01.00-22.1965-01. Obyekty pervoy ocheredi YuU AES. Raschetnoye obosnovaniye poetazhnykh spektrov otveta pri kvalifikatsii oborudovaniya na seysmicheskoye vozdeystviye 0,12g. 01.00-22.1965-01 [Obtaining computational justifications for floor-by-floor response spectra and maximum accelerations from seismic effects for marks of the installed equipment of the first stage, which is subject to qualification. 01.00-22.1965-01. Objects of the first stage of the YuU NPP. Calculation substantiation of floor-by-floor response spectra during equipment qualification for seismic impact 0.12g. 01.00-22.1965-01]: Report of the work. Dnepropetrovsk: JSC Fundamentsroymaks, 85 p. (in Russian).
 19. Sedin, V. L., Bausk, Ye. A., & Bausk, A. Ye. (2012). Polucheniye raschetnykh obosnovaniy poetazhnykh spektrov otveta i maksimalnykh uskoreniy ot seysmicheskikh vozdeystviy dlya otmetok ustanovlennogo oborudovaniya vtoroy ocheredi, kotoroye podlezhit kvalifikatsii. 01.00-22.1965-01. Obyekty vtoroy ocheredi YuU AES. Raschetnoye obosnovaniye poetazhnykh spektrov otveta pri kvalifikatsii oborudovaniya na seysmicheskoye vozdeystviye 0,12g. 01.00-22.1965-01 [Obtaining computational justifications for floor-by-floor response spectra and maximum accelerations from seismic effects for marks of the installed equipment of the first stage, which is subject to qualification. 01.00-22.1965-01. Objects of the first stage of the YuU NPP. Calculation substantiation of floor-by-floor response spectra during equipment qualification for seismic impact 0.12g. 01.00-22.1965-01]: Report of the work. Dnepropetrovsk: JSC Fundamentsroymaks, 105 p. (in Russian).
 20. Bausk, Ye. A. & Bausk, A. Ye. (2014). Obespecheniye seysmostoykosti elementov, sistem i sooruzheniy, vazhnykh dlya bezopasnosti. Postroyeniye kompleksa poetazhnykh spektrov otveta i maksimalnykh uskoreniy zdaniy i sooruzheniy energoblokov nos. 1, 2 OP «Zaporozhskaya AES» ot obobshchennogo seysmicheskogo vozdeystviya veroyatnostnogo i deterministicheskogo metodov. Kniga 2.1. Rezultaty rascheta poetazhnykh spektrov reaktsii sooruzheniy RO-1, RO-2. 75.120-10.03.02-05-14-PR [Ensuring the seismic resistance of elements, systems and structures important to safety. Construction of a complex of floor-by-floor response spectra and maximum accelerations of buildings and structures of power units nos. 1, 2 of OP “Zaporozhye NPP” from the generalized seismic impact of probabilistic and deterministic methods. Book 2.1. Results of calculation of floor-by-floor response spectra of RO-1, RO-2 structures. 75.120-10.03.02-05-14-PR]: Technical report. Dnepropetrovsk: Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, 210 p. (in Russian).
 21. Bausk, Ye. A. & Pereyaslovets, S. A. (2016). Obespecheniye seysmostoykosti elementov, sistem i sooruzheniy, vazhnykh dlya bezopasnosti. Postroyeniye kompleksa poetazhnykh akselerogramm i spektrov otveta dlya zdaniy i sooruzheniy energoblokov nos. 3, 4. Kniga 2. Rezultaty rascheta poetazhnykh spektrov otveta zdaniya RO-3. 75.107-00.03.02-10-15-PR [Ensuring the seismic resistance of elements, systems and structures important to safety. Construction of a complex of floor-by-floor accelerograms and response spectra for buildings and structures of power units nos. 3, 4. Book 2. Results of calculating the floor-by-floor response spectra of the RO-3 building. 75.107-00.03.02-10-15-PR]: Technical report. Dnepropetrovsk: Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, 404 p. (in Russian).
 22. Bausk, Ye. A. & Pereyaslovets, S. A. (2016). Obespecheniye seysmostoykosti elementov, sistem i sooruzheniy, vazhnykh dlya bezopasnosti. Postroyeniye kompleksa poetazhnykh akselerogramm i spektrov otveta dlya zdaniy i sooruzheniy energoblokov nos. 3, 4. Kniga 3. Rezultaty rascheta poetazhnykh spektrov otveta zdaniya RO-4. 75.107-00.03.03-10-15-PR [Ensuring the seismic resistance of elements, systems and structures important to safety. Construction of a complex of floor-by-floor accelerograms and response spectra for buildings and structures of power units nos. 3, 4. Book 3. Results of calculating the floor-by-floor response spectra of the RO-4 building. 75.107-00.03.03-10-15-PR]: Technical report. Dnepropetrovsk: Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, 403 p. (in Russian).
 23. Bausk, Ye. A. & Pereyaslovets, S. A. (2018). Obespecheniye seysmostoykosti elementov, sistem i sooruzheniy, vazhnykh dlya bezopasnosti. Postroyeniye kompleksa poetazhnykh akselerogramm i spektrov otveta dlya zdaniy i sooruzheniy energoblokov nos. 5, 6. Kniga 2. Rezultaty rascheta poetazhnykh spektrov otveta zdaniy RO-5, RO-6. 75.111-00.03.02-12-17-PR [Ensuring the seismic resistance of elements, systems and structures important to safety. Construction of a complex of floor-by-floor accelerograms and response spectra for buildings and structures of power units nos. 5, 6. Book 2. Results of calculating the floor-by-floor response spectra of buildings RO-5, RO-6. 75.111-00.03.02-12-17-PR]: Dnipro: Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, 405 p. (in Russian).
 24. Shugaylo, O-r P. & Bilyk, S. I. (2022). The specifics of the compilation of the calculated load combinations in the assessment of seismic resistance of steel supporting structures of nuclear power plant equipment and piping. Journal of Mechanical Engineering – Problemy mashynobuduvannia, vol. 25, no. 3, pp. 6–15. https://doi.org/10.15407/pmach2022.03.006.
 25. (2022). ANSYS Mechanical. Element reference. ANSYS, Inc. Release 2022 R1, 1474 p.

 

Received 23 October 2022

Published 30 December 2022