Вимоги до оформлення статей

image_print

Рукопис необхідно підготувати в редакторі MS-Word. Формат сторінки А4, книжна з полями 25 мм зверху, знизу і зліва та 15 мм справа. Шрифт 14 pt, гарнітура Times New Roman, через півтора інтервали.

Рукопис повинен включати такі елементи:

1.  Інформаційний блок на трьох мовах (українська, англійська та російська):

 • індекс УДК;
 • назва статті, яка повинна бути короткою (до 20 слів) та інформативною, без абревіатур і набрана строковими літерами без використання Shift у місцях, де велика буква не передбачена;
 • повні прізвища, імена та по батькові авторів (їхніми рідними мовами);
 • ідентифікаційний номер ORCID;
 • назва організації, де працює автор, її поштова адреса та науковий ступінь автора;
 • адреси електронної пошти авторів;
 • анотація обсягом не менш  1800 знаків, яка повинна відображати мету та задачі статті, методи, що використовувалися, отримані результати, висновки (всі три анотації повинні бути ідентичними);
 • ключові слова (не більше 7).

Необхідно також надати контактні номери телефонів автора(ів) для консультацій щодо змісту статті.

2. Основний текст статті українською (або російською) мовою і, за наявності, його адекватний переклад англійською, в якому рекомендується виділити такі елементи:

 • вступ, що описує постановку проблеми в загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними задачами, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглянуто дану проблему, з виділенням не вирішених раніше частин загальної проблеми, формулювання мети статті;
 • основну частину, яка послідовно описує дослідження, що були проведені авторами, з повним обґрунтуванням отриманих результатів;
 • обговорення результатів роботи;
 • висновки, що отримані в результаті роботи, і перспективи подальших досліджень у даному напряму.

3. Перелік використаної літератури відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

4. Перелік використаної літератури за стандартом APA, як у https://library.albany.edu/cfox#top. Якщо робота, що цитується, є перекладом з іноземної мови, то її вихідні дані слід вказувати мовою оригіналу. Якщо робота, що цитується, не є перекладом з іноземної мови, бібліографічний опис слід надавати  в транслітерації латиницею (для україномовних – згідно з постановою КМУ № 55 від 27.01.2010 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» у https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/243262567 з обов’язковим використанням сервісу http://ukrlit.org/transliteratsiia, для російськомовних – згідно з «Системою транслітерації Держдепартаменту США» у http://transliteration.ru/gosdep  з обов’язковим використанням сервісу https://translate.google.com.ua, для чого для транслітерування в оригінальному тексті необхідно “ë” замінити на “e”, а в транслітерованому – видалити апострофи. При цьому після транслітерованої назви роботи в квадратних дужках наводиться її переклад англійською мовою (перше слово після двокрапки пишеться з великої літери). Назви періодичних видань надаються в повному вигляді, транслітеруються й наводяться англійською мовою відповідно до англомовних версій їхніх офіційних сайтів. Назви видавництв не перекладаються. Наприкінці опису в круглих дужках вказується мова публікації: (in Ukrainian) або (in Russian).

Для кожного пункту в переліку використаної літератури необхідно додавати DOI (за наявності).

Під час набору переліку літератури необхідно дотримуватись пунктуації і стилю, наведених в прикладах оформлення літератури, за яким транслітеровані назви публікацій і назви періодичних видань набираються курсивом.

Посилання на літературу в тексті статті подаються у квадратних дужках. Список літератури наводиться в порядку посилань на неї в тексті статті. Бажано посилатися на роботи, що опубліковані останніми 10 роками. Допускається не більше 30% посилань на власні публікації.

Формули, якщо на них в подальшому є посилання в тексті, підлягають наскрізній нумерації. При цьому формула розташовується на окремому рядку, а праворуч від неї ставиться номер в круглих дужках (1). Латинські букви, що позначають фізичні величини, індекси тощо, наводяться курсивом (за винятком загальноприйнятих позначень функцій типу abs, sin, cos і чисел подібності Re, Nu тощо). Вектори й матриці наводяться звичайним жирним шрифтом, без надкреслення й дужок. Вектори позначаються малими буквами, матриці – великими. Прості формули по можливості набираються простим текстом з використанням стандартних засобів MS-Word (курсив, вставка символів для грецьких літер, надрядкові й підрядкові індекси тощо). Більш складні формули повинні бути набрані за допомогою стандартного редактора MS-Equation з використанням стандартних стилів і розмірів. Використання інших стилів, застосування інших редакторів (наприклад MathType), а також вставка формул як рисунків є неприпустимими.

Всі таблиці й рисунки повинні мати назви та посилання на них в тексті статті. Якщо таблиць (рисунків) в статті дві або більше, то вони нумеруються послідовно. Таблиці й рисунки з підписами наводяться на окремому рядку після абзацу, в якому вперше зустрічається посилання на них. У таблицях не повинно бути порожніх рядків: якщо немає результатів, ставляться прочерки. Не допускається поділ тематичних заголовків косою рисою. Кольорові ілюстрації друкуються тільки за згодою з редакцією за додаткову плату.

Вирівнювання формул і їх номерів, а також різних частин рисунків і підрисуночних надписів допускається лише за допомогою табуляції і абзаців. Категорично заборонено використовувати для цих цілей таблиці, кадри, рамки, обтікання текстом та інші інструменти MS-Word.

Для однозначного розуміння специфічної термінології прохання до авторів надати словник термінів, тобто стійкі / звичні вирази англійською мовою, які автори раніше використовували в своїх публікаціях або в тексті статті в дужках біля термінів надати їх авторський переклад англійською мовою.