Аналіз факторів техногенного впливу на кліматичні зміни в Україні

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2017.04.064
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 20, № 4, 2017 (грудень)
Сторінки 64-68

 

Автор

О. А. Недава, Український науково-дослідний інститут екологічних проблем (61166, Україна, м. Харків, вул. Бакуліна, 6), e-mail: varl@niiep.kharkov.ua

 

Анотація

Обґрунтовується висновок, що найважливішою складовою глобальних кліматичних змін на Землі, в тому числі сучасного потепління, є антропогенна діяльність, що характеризується неефективним використанням природних ресурсів, а також гранично небезпечним рівнем забруднення навколишнього середовища. Показано кореляцію обсягів викидів парникових газів техногенного походження зі збільшенням середньорічної температури.

 

Ключові слова: кліматичні зміни, парникові гази, енергетика, палива, екологія

 

Література

  1. IPCC. Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / Core Writing Team, K. Pachauri and L. A. Meyer (eds.). – Geneva: Switzerland, 2014. – 151 p.
  2. Дідух Я. П. Основи біоіндикації / Я. П. Дідух. – К.: Наук. думка, 2012. – 344 с.
  3. Зміна клімату: ставлення населення, експертів та бізнесу в Україні / Представництво ООН та мережа Глобального договору. – Київ, 2006. – 56 с.
  4. Статистичний щорічник України за 2016 рік / Державний комітет статистики України. – Київ, 2017.
  5. Дорогунцов С. И. Управление техногенно-экологической безопасностью в контексте парадигмы устойчивого развития: концепция системно-динамического решения / С. И. Дорогунцов, А. Н. Ральчук. – Киев: Наук. думка, 2002. – 198 с.
  6. Дробноход М. І. Концепція переходу України до стійкого екологічно безпечного розвитку / М . І. Дробноход. – К.: МАУП, 2002. – 17 с.
  7. Трегобчук В. Концепція сталого розвитку для України / В. Трегобчук // Вісн. НАН України. – 2002. – № 2. – С. 17–25.
  8. Гриценко А. В. Роль інноваційних технологій індустріального симбіозу в вирішенні проблеми техногенної безпеки територіально-промислових комплексів / А. В. Гриценко, В. В. Соловей // Вестн. Харьков. нац. автомоб.-дор. ун-та. – 2010. – Вып. 4. – С. 25–29.

 

Надійшла до редакції 22 вересня 2017 р.